สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

     (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง

     (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

     (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

     (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาลาต่อ ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ

     (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

     (ช) ปฏิบัติงามร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

นาง ประภาพร   ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง