สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

“องค์กรคุณภาพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (MISSION)

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลี่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

Bn PR2

 

 

Bn PR3

 

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2567นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกรณีนักเรียนอยู่ในสภาวะยากลำบาก วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี...

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน “เด็กเก่ง เด็กดี ศรีสนิทราษฎร์” วันที่ 25 พฤษภาคม 2567นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2...

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ...

การลงนามความร่วมมือดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วันพุธที่ 15...

ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 5) วันที่ 13 พฤษภาคม 2567นายประยงค์...

 

Bn PR4

 

 

 

 Bn PR6

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 14:41

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และนายพชรพล จ่าพุลี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2...

วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2567 10:34

วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

 

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

 

218

โรงเรียนในสังกัด

1,977

ครูและบุคลากรในสังกัด

25,411

นักเรียนในสังกัด

69

บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2

OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Calenda1

Finace

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้างในเขต
 4. จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน
 5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. งบทดลอง
 8. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

อกคศ

การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ประธาน...

OBEC 2567

จดหมายข่าว สุรินทร์ เขต 2

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

120434
Today: 244
Yesterday: 252
This Week: 752
Last Week: 1,305
This Month: 4,440
Last Month: 5,841
Total: 120,434

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา