สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางประภาพร  ทองจันทร์

รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพรธิวา  วอทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน