สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

“องค์กรคุณภาพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (MISSION)

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลี่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

Bn PR2

 

 

Bn PR3

 

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์...

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครูอำเภอชุมพลบุรี 2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" ณ...

22 พฤศจิกายน 2566 นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย...

วันอังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว (มือเรียวเกี่ยวรวง) โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด...

. . วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2...

วันที่ 16 พฤษจิกายน 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วม...

 

Bn PR4

 

 

 

 Bn PR6

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 14:41

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และนายพชรพล จ่าพุลี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2...

วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2567 10:34

วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

 

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

 

218

โรงเรียนในสังกัด

1,868

ครูและบุคลากรในสังกัด

26,934

นักเรียนในสังกัด

68

บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2

OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินงาน
- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปฏิบัติงาน
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มกฎหมายและคดี
- กลุ่มอำนวยการ
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การให้บริการ
- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงกิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน มิ.ย. 66)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Calenda1

Finace

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้างในเขต
 4. จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน
 5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. งบทดลอง
 8. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ketsudjarit

All

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 15:36

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

อกคศ

การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ประธาน...

กตปน

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 15:37

กิจกรรม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษากิจกรรม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษากิจกรรม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษากิจกรรม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษากิจกรรม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

พาน้องกลับมาเรียน

กิจกรรม School Health Hero

วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2566 15:38

กิจกรรม การดำเนินการ กิจกรรม School Health Hero

OBEC 2567

จดหมายข่าว สุรินทร์ เขต 2

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

111589
Today: 138
Yesterday: 356
This Week: 1,436
This Month: 1,436
Total: 111,589

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา