สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนวจหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (ก) วางแผนอัตรกำลัง  กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  บำเหน็จความชอบ  การเลื่อนเงินเดือน  ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  และทะเบียนประวัติ

     (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  ยกเว้นการลาเพื่อพัฒนาตนเอง

     (จ) ดำเนินงานเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง  และผู้รักษาราชการแทนตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     (ฉ) ดำเนินงานบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  และบุคลากรอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     (ช) จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรฐาน  คุณภาพงาน  กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     (ซ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

     (ฌ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     (ญ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

นาย เกษี   โคตรพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง