สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายเกษี  โครตพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางประภาพร  ทองจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางบุญเฟื่อง  เค้ากล้า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางประภาพร  หูทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวเพียงเพ็ญ  เติมใจ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกฤษณา  สุวรรณทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางณิชากร  นาคแสง

นักทรัพยากรชำนาญการ

นางปัทมพร  จรจรัส

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธีระชัย  แก้วดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายกัลยรัตน์  ผึ่งบรรหาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอรวริญญา  พะมุลิลา

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)

นางสาวนิรดา  พวงผกา

พนักงานราชการ (ช่วยราชการ)