สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Easy minimal Template

 

สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุรินทร์ 

เขตบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอรัตนบุรี
2. อำเภอสนม
3. อำเภอโนนนารายณ์
4. อำเภอท่าตูม
5. อำเภอชุมพลบุรี

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเกษตรวิสัย และ อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอราษีไศล (จังหวัดศรีสะเกษ) และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม)

ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสตึก และอำเภอพุทไธสง (จังหวัดบุรีรัมย์) อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอจอมพระ (จังหวัดสุรินทร์) 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (จังหวัดศรีสะเกษ) และอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสตึก อำเภอพุทไธสง (จังหวัดบุรีรัมย์) และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม)

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ มีดังนี้

กลุ่มอำนวยการ 044-599-270 ต่อ 101
กลุ่มบริหารงานบุคคล 044-599-270 ต่อ 102
หน่วยตรวจสอบภายใน 044-599-270 ต่อ 103
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 044-599-270, 044-598-897 ต่อ 104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044-599-270 ต่อ 105
กลุ่มกฎหมายและคดี 097-325-5895 ต่อ109
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 044-599-270 ต่อ 111
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 044-599-270 ต่อ 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 044-599-270 ต่อ 113
กลุ่มนโยบายและแผน 044-599-270 ต่อ 114
หน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์เขต 2 044-598-997 ต่อ 106
หน้าห้องรองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 044-599-270 ต่อ108