สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 081-9556877

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 095-532-6294

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายนพดล ศิริโชติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 089-948-1188

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศิริศาสตร์  ส่องแสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : -

อีเมล : -

นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 044-599-270

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุกัญญา มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 094-508-6217

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางเพียงกวี เติมสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 094-465-9551

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอัญชลี นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 081-966-8755

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเกษี โคตรพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 089-949-6475

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางประภาพร ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-281-3209

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 083-945-4451

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวิชุดา คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 090-298-4965

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0819991540

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางพัชรนันท์ ถาดทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 081-725-6081

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.