สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางพัชรนันท์  ถาดทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศรีวรรณภรณ์  บุญภูมิ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ