สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางวิชุดา  คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางการรต์สิริน  ภูมิธนนิเวศน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสายทอง  สุระสังข์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุพรรณี  สมสวย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวันทนา  พรหมบุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพิมพ์นารา  ทองคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธีระศักดิ์  ใจมั่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจีรนันท์  ไชยแสน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพิมพิศา  ประทีปรัมย์

นักจิตวิทยาโรงเรียน พนักงานราชการ