สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางอัญชลี  นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอวยพร  ไชยทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลรัตน์  ใจแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวประกายวัลย์  สิริสิทธิกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางทัศนีย์  บุญเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุวรรณา  ฉันท์รัตนโยธิน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางรัตน์ตยา  ไทยยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพิชามญช์  ทิวทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนวพรรษ  ตินานพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุมาลี  บุญยงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ

นายเอกลักษณ์  นามพรหม

ลูกจ้างชั่วคราว