สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางอัญชลี  นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอวยพร  ไชยทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลรัตน์  ใจแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวประกายวัลย์  สิริสิทธิกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางทัศนีย์  บุญเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุวรรณา  ฉันท์รัตนโยธิน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางรัตน์ตยา  ไทยยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพิชามญช์  ทิวทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวนวพรรษ  ตินานพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายเอกลักษณ์  นามพรหม

ลูกจ้างชั่วคราว