สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางสาวสุกัญญา  มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายสุรสิทธิ์  เครือมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอัญชลี  ไหมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ  นพเก้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณิสา  พิมพายับ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวยุวดี  ทวีชัยแสงโครต

ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)