สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นาย สมบูรณ์   สุขเพิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี