สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายสมบูรณ์   สุขเพิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวพัชราภรณ์  ชวนพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ