สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายนพดล ศิริโชติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายศิริศาสตร์  ส่องแสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนวยการ

นโยบายและแผน

DLICT

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บริหารงานบุคคล

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กฎหมายและคดี

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ส่งเสริมการจัดการศึกษา