สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีอำนวจหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

     (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

นาง เพียงกวี   เติมสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง