สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ

     (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกีบงานบริหารสินทรัพย์

     (จ) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์

     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการ

 

นาง อัญชลี   นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง