สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรสำนักงานเขต

(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด

(ฉ) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

(ช) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา

(ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขต ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

(ญ) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • Flow Chart มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 • ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

 •  รายงานการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 •  รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 •  รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
 •  บันทึกคำร้องเรียนการทุจริต กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 • คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
 • สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพป.สุรินทร์ เขต 2  
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ให้บริการ กลุ่มกฏหมายและคดี

นายสมบูรณ์  สุขเพิ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาและคดี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง