สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เรื่อง “ลดภาระครู ลดภาระนักเรียน และลดภาระผู้ปกครอง” ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

Download

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การยกระดับผลการประเมิน PISA ระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต การมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) การจัดการศึกษาเรียนรวม และการวัดผล เทียบโอน

Download

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่อง การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การจ้างนักการภารโรง และการพัฒนาภาษาอังกฤษ

Download

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา กิจกรรมพิธีไหว้ครู Soft Power และอาหารกลางวันโรงเรียนขยายโอกาส

Download

นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เรื่อง การปรับภูมิทัศน์ การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียน และโรงเรียนคุณภาพ 

Download

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เรื่อง การเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)

Download