สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Screenshot 404

                         วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล  ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 รับฟังนโยบาย สพฐ. การยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2025 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA  จากผู้อำนวย สพป. ทั่วประเทศ ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เตรียมแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2025 สู่การปฏิบัติต่อไป