ตัวชี้วัดที่

 ข้อมูล – ประเด็นการประเมิน

ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

1.        โครงสร้างการบริหาร

2

ข้อมูลผู้บริหาร

1.        ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

1.        อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.        แผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570

5

ข้อมูลการติดต่อ

1.        ติดต่อเรา

6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.        กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.        พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.        ข่าวประชาสัมพันธ์

2.        ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์

8

Q&A

1.        Q&A ถามตอบข้อสงสัย

2.        Messenger Live Chat

 9

Social Network

1.        Facebook สพป.สุรินทร์ เขต 2

2.        Youtube สพป. สุรินทร์ เขต ๒ & สพป.สุรินทร์ เขต 2

แผนการดำเนินงาน

10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.      นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

1.      แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

1.      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

 

13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1.         รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การปฏิบัติงาน

14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

คู่มือปฏิบัติงาน

1.       คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

2.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบานและแผน

3.       คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

            -  คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ

            -  คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินงบประมาณ

            -  คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์แบบรับ-จ่าย เงินเดือน

            -  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

4.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

5.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

10.       คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

การให้บริการ

15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.        คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อำนวยการ

2.        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

3.        กลุ่มนโยบายและแผน

4.        กลุ่มกฎหมายและคดี

16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1.        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

2.        สถิติผู้มาใช้บริการ กลุ่มอื่นๆ

17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1.        รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18

E-Service

E-Service

1.        AMSS++

2.        ระบบบริหารการจัดการศึกษา (Shcoolmis)

3.        ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

4.        ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)

5.        ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)

6.        ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน (CCT)

7.        ระบบรายงานการรับนักเรียน

8.        ระบบข้อมูลโรงเรียนสุจริต

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.        ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.      ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1.        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

21

สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

1.       สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1.       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

1.         นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.        การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.      แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.       ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป

2.      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

1.      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.        การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การดำเนิการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาบ No Gift Policy

31

 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

1.      ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

1.      การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

1.      รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

1.      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.      การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องการทุจริต

36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

37

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

1.     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 1.      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.       ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40

 การขับเคลื่อนจริยธรรม

1.       การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.     การประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.   การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566