������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
การรายงานวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การสำรวจความต้องการเข้าร่วมประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2564)
การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ส่งภายในวันที่14 กันยายน 2564
การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (นับตัว 1 กันยายน 2564)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2564)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
การสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ
ขอมอบแผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2564 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ซักซ้อมความเข้าใจการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564(ประเทศไทย)
การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด กลาง ขนาดใหญ่(ประธานเครือข่าย)
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ขนาดใหญ่(ผู้เข้ารับการประเมิน) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
การนิเทศ ติดตาม และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี)
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564
การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แก้ไขคำสั่ง (แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา)
การซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การสำรวจข้อมูลอัตรากำลังของอัตราจ้างของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) และบัญชีแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ผอ.รร./รก.ผอ.รร.
ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564
การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผุู้อำนวยการสถานศึกษา
การเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ขยายเวลาการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564
ผู้ที่ยังไม่ส่งแบบ คส. 2 จำนวน 16 รายให้ส่งภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
แต้งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การย้ายข้าราชการครู ปี 2564 (ต่างเขตรับย้าย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3/สพป.มหาสารคาม เขต 2/สพป.สุรินทร์ เขต 3)
การย้ายข้าราชการครู (สพป.สร 1 รับย้าย)
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)
การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2564
ย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ (ต่างเขตรับย้าย /สพม.ร้อยเอ็ด)
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
ผลการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 1/2564 โดยมติ กศจ. สุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) วันที่ 18 มี.ค.64 (ท่าตูม ชุมพลบุรี) วันที่ 19 มี.ค.64 (รัตนบุรี สนม โนนนารายณ์)
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ของ ผอ.ร.ร./รักษาการ ผอ.ร.ร.
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครูปี 2564
เชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลย้ายครู ปี 64
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติด ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2564
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ให้ส่งภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 รร.บ้านโพนม่วง, รร.บ้านขวาวโค้ง, รร.บ้านตั้งใจ, รร.สระขุดดงสำราญวิทยา, รร.บ้านสะเอิง, รร.บ้านเมืองแก, รร.รัตนวิทยาคม, รร.อนุบาลรัตนบุรี, รร.บ้านหนองบัวบาน, รร.บ้านดินแดง, รร.บ้านดงเปือย, รร.บ้านโนนเปือย และรร.บ้านคำผง
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2564
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) สพป.สุรินทร์ เขต 2
แจ้งทำสัญญาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (4 เดือน)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ต่อ 2)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2(ต่อ1)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สพป.สุรินทร์ เขต 2
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ต่อ1)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ต่อ)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2 องค์ประกอบ5-8
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2 องค์ประกอบ1-4
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2 (คำร้องขอย้าย)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการฯ ครั้งที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564 -2567) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชามสัมพันธ์แจ้งรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการพิจารณาการย้าย รอบที่ 2 ผ่านความเห็นชอบ กศจ.สุรินทร์ ในคราวประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 12/2563
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ แนวทางเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้งกรรมการประเมินจ้างเหมาบริการ ธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง
ส่งรายฃื่อกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ 1.ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ 2.บุคลากรวิทย์-คณิต 3.ธุรการโรงเรียน 1,5000 4.พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 6 ฉบับ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
การจัดสรรวงเงินเลื่ือนเงินเดือนเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563)
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) (ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.05/2745 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) (ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.05/2745 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ส่ง สพป.วันที่ 22 กันยายน 2563 ท่าตูม ชุมพลบุรี วันที่ 23 กันยายน 2563 รัตนบุรี สนม โนนนารายณ์
สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 สพป.สุรินทร์ เขต 2
การรายงานวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ขนาดใหญ่(coaching Team)
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ขนาดใหญ่(ผู้เข้ารับการประเมิน)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอต่อหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./รก. ผอ.ร.ร. เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564(ประเทศไทย)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ.
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2562
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษาและปริมาณงานโครงการของโรงเรียนภายใต้การกำกับของ สพป.สุรินทร์ เขต 2
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การถวายผ้าพระกฐินตพระราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือน กันยายน 2564
รายงานการจัดตั้งศูนย์พักคอยในสถานศึกษา (Community Isolation)
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่3)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เพิ่มเติม 2)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เพิ่มเติม 1)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางการการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่ัพักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ขอให้รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำเนา หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมลงลายมือชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .......ฉบับที่ผ่านคณะรัฐมนตรี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานต่าง ๆ
แจ้งประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (ระบบ On-site) และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เชิญรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) เพิ่มเติม2
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) เพิ่มเติม
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2)
การสสรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบOnlineตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญประชุม
คัดค้างร่าง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. .....(ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
กฎกระทรวงกำหนดกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและการดำรงตำแหน่งการพ้นตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2534
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นตำแหน่งว่าง
สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา
เชิญรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับโรงเรียนถือปฏิบัติ
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนเมษายน 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการชำระคืนเงินกู้และการเรียนคืนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
การถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
รายชื่อสมาชิก ชพค.ชพส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ (ไฟล์2)
รายชื่อสมาชิก ชพค.ชพส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ (ไฟล์1)
แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี ทุกท่าน
ขอเชิญประชุมสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ ZOOM
รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2564 ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ประจำปี 2564
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564
กำหนดการแข่งขันกีฬาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564
การแข่งขันกีฬาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการ เลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
การจำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไดอารี่) ประจำปี 2564
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
แต่งตั้งคณะทำงานพิธีเปิดอาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน (เพิ่มเติม)
การจำหน่วยบันทึก สพฐ.(ไดอารี่) ประจำปี 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ กีฬา"เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงานเปิดอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน (Area2 Skywalk)
แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2563
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการแสดง Sport Night สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในงานแข่งขันกีฬา"เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี2563
การส่งรายชื่อนักกีฬา"เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563 (ต่อ3)
การส่งรายชื่อนักกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
การส่งรายชื่อนักกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2564
หนังสือเชิญประชุม
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของแต่ละโรงเรียน
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
การสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง นายกรัฐมนตรี
การสำรวจ OBEC Poll (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพล) เรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)
ขอความอนุเคราะห์บรจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การบันทึกข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (รร.บ้านอ้อตลิ่งชั่นและโรงเรียนบ้านเบางท่าลาด)
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (จำนวน 10 โรง)
การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดเำนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19)ภาคเรียนที่1/2564 ระยะที่ 2 (ส.ค.-ก.ย.64)
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)
แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) เพิ่มเติม
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ......
ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าค้างชำระ
การติดตามประเิมินผลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
การติดตาม ประเมินผลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รร.ปกติ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ค่าสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 70 %)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แนวทางการจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด)
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152)
แจังจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)2/2563(เดือนกุมภาพันธ์-9เมษายน2564)
มาตรการรักษาวินัยมทางการเงินการคลัง กรรีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
การติดตามผลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)กรณีเร่งด่วน
ยืนยันข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน stand Alone
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม) และแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การกำกับติดตามรายงานผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ครังที่ 2 ผ่านระบบ eMES
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของสถานศึกษา
การสำรวจข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ
การติดตามผลการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา กรณีเร่งด่วนหรือพบการแพร่ระบาด
การรายงานผลผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบ eMES
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
สำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ (โรงเรียนคุณภาประจำตำบล)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)
ขอแจ้งปรับปรุงคู่มือเพิ่มเติมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก)
รายงานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนแก่สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานกำกับติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) เพิ่มเติม
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
แจ้งผลการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี
แจ้งรายงานข้อมูลโครงการการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2
การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียนฟรี 15 ปี (30%) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564
สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12 - 18 ปี
แจ้งแนวทางการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site
มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกความตามในมาตรา 9ฯ
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ เพิ่มเติม
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564
ขอความอนุเคราะห์สมัครใช้ School Health HERO Application
แจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือก "เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติดีเด่นระดับภาค"
แจ้งรับสื่อการเรียนการสอนโครงการโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส โครงการมือสะอาดฯ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรื่อง ส่งเสริมและป้องกันการรังแกกัน, ความรุนแรงหรือการติดเกมส์ ภายใต้โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
ขอเชิญประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ขอส่งรายละเอียดข้อมูลเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กชุดใหม่
กำชับให้รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
การคัดเลือกเด็กและยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565
แจ้งจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
ติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 เข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ประจำปี 2564
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่แสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ปี 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ประจำปี 2564 (RoboInnovator Challenge 2012 by Software Park Thailand)
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรื่อง ส่งเสริมและป้องกันการรังแกกัน,ความรุนแรงหรือการติดเกมส์ ภายใต้โครงการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
แจ้งขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย
ขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ. 2563)
แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์
การจัดทำระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรม Play & Learn)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศกึษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม School Health HERO
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษา
การอนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประสงค์จะเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ On site
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2564
ติดตามการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น
ติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณสถานศึกาา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเท่ หุ่นดี วิถีนครชัยบุรินทร์
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ขอแจ้งเปลี่ยนการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี ชุดใหม่ และส่งคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่
การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
โครงการมอบทุนการศึกษาาเฉลิมพระเกียรติ 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข CCT นักเรียนทุนเสมอภาค
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโปรแกรม SchoolMIS
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกาษา 2565
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ 6"
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งตัวเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษษภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2564 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข CCT นักเรียนทุนเสมอภาค
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนคุณทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER อำเภอ ONE TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE
ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย
เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสำมะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ. 2564-2566
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์และปัจจัยภาวะโภชนาการ ภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เพิ่มเติม
การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID -19
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564
การคัดเลือกนักเรียนโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนก้าวเพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2564
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผลการประกวดคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok
แจ้งปฏิทินฉบับปรับปรุงและแนวทางการจัดประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา(นร.๐๕) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประชุมครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และการสัมนาการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จังหวัดสุรินทร์
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2563
กำหนดการคัดเลือก เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
รายชื่อโรงเรียนติดต่อรับแบบพิมพ์
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้่งโรงเรียนติดต่อขอรับแบบพิมพ์(เพิ่มเติม)
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ NISPA ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
แจ้งรร.ที่ั้่สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้มาติดต่อขอรับ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ติดตามการสำรวจและจำแนกนักเรียนระดับโรงเรียน
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม) และแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนประจำปี 2564
แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนที่ขอเปิดอนุบาล 1 (3 ขวบ)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ขอเชิญประชุม เรื่อง ทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
ประชาสัมพันธ์สื่ออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดิทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรื่องง่าย"และแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนโครงการ
ติดตามการจัดคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
การประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมรับนักเรียน
ติดตามโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโภชนาการระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
ติดตามการจัดคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา(สถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform
โครงการ "เด็กดีของสังคม"
แจ้งเลื่อนเรื่องทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
การรับทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุรินทร์๋ เขต 2 ประจำปี 2563
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564
การให้ทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
ส่งคู่มือแนะแนว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
แจ้งแก้ไขหนังสือเรื่องแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
การดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ
การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พุทธศักราช 2564
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือเท้าปาก
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ. 2564-2566
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
มาตรการความปลอดภัยของนักเรียนและครูในสถานศึกษา
ผลการศึกษา โครงการศึกษาสถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย
ขอเชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการ สพฐ เอ.พี.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี16
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ teleconference
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร (ศตข.)
ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนบราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 3X3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhom’s Cups 2020
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการการประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่ที่ดี"
การรายงานบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเรียนกลุ่มคัดกรองใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
สำรวจข้อมูลเด็กยากจน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีไม่มีข้าวเช้ากิน
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2563
การรายงานภาวะโภชนาการและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
การดำเนินการบันทึกจ่ายเงินโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลผลงานของเด็กและเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
เตรียมดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
แจ้งให้มาติดต่อรับเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาเหมาะสม
แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ยืนยันการเปิดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อนุบาล 3 ปี) ปีการศึกษา 2564
การติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันหรือออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563
การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัครทีมเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SURIN CHAMPIONSHIP 2020 ระดับจังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญรับผลิตภัณฑ์คอลเกต ปาล์มโอลีพ
การสำรวจข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำชับสถานศึกษากำกับดูแลนักเรียน ครู และบุคคลที่เข้าสถานศึกษา ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
แจ้งโรงเรียนติดต่อขอรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา (แบบ ปพ.1ป/แบบ ปพ.1 บ.)
การรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
การดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563
การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการ ไมโล ฟุตซอล 2020 ( New Normal )
การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย รอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทดสอบระบบ
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตร "การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์"
ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและจัดฉบับเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านสุขภาวะของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 : การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน
การสื่อสารแนวการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
การประชุม 12th Regional Congress Search for SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO RECSAM
เชิญประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง " ระยะที่ 1 และระยะที่ 1 เพิ่มเติม
ประสานงานแจ้งโอนเงินการให้บริการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของครูผู้สอนภาษาไทยมัธยมศึกษาต้นออนไลน์ ในรูปแบบ Zoom Cloud Meetings
รายละเอียดรายชื่อกิจกรรมคุณธรรมของสพฐ.
การประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต”
การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
การไปราชการนิเทศโรงเรียน
ปฏิทินการนิเทศครั้งที่ 1/2564 ฉบับแก้ไขล่าสุดค่่ะ
การนิเทศโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2564
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์จัดทำคำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานในระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Excellence Platform : DEEP) ระดับโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรมทักษะผู้สอนเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิตัล ด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
การประชุมทางวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ในรูปแบบ Zoom Cloud Meetings
การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ. ออนไลน์ รูปแบบ Zoom Cloud Meetings
ประชุมชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชะลอการพัฒนาและประเมินการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA ระดับ OBECQA)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาจีนออนไลน์
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดย Engenius Internationl
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดสรรงบประมณดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(กิจกรรม การรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้)
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21
ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21
การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ออนไลน์ รูปแบบ Zoom Cloud Meetings
เชิญประชุมครูแกนนำส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP)
การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศผ่าน Digital Education Excellence Platform : DEEP
การคัดเลือกรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผลการรัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบ IEP Online สมัครเป็นหน่วยบริการ และ ผู้ให้บริการ
การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนในสังกัดออนไลน์ ในรูปแบบ Google Meet
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความในหัว "สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์"
รายงานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ตุ๊กตา DLTV) ให้แก่สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
การประชุมออนไลน์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งการส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive)
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.(QC100)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online)
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2564)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4
การดำเนินโครงการการจัดการเรียนการรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-Based Learning : PBL)
การสัมมนาโครงการบ้านนักวิทาศาสตร์น้อย ปะเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมปฏิบัติการรครูแกนนำภาษาไทยเพื่อจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กรอกข้อมูลในระบบประสิทธฺภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ ๓ ระดับปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำรวจข้อมูลเพื่อมอบเกียรติบัตรนักเรียนและคุณครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 แต่ละวิชา ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
การประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หัวข้อ "สุดยอดเทคนิคประกอบ สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสเต็มศึกษา
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน "ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding" ประจำปี 2564 สำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564
ผลการพิจารณาการขอรับงบประมาณ (งบแลกเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายชื่อโรงเรียนที่บันทึกข้อมูล School Info และ School Grading ไม่สมบูรณ์
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประฃาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD DLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่
ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้ารายงวด "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ้เขต 2"
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR)
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564)
ประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2564
การรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ประชาสัมพันธ์โครงการ "อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว
การจัดสรรชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การจัดสรรชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประชาสัมพันธ์เชิญการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Shoe)
การส่งมอบและรายงานตัวของ ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนทรูปลูกปัญญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand
ขอเชิญประชุม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการ อารยธรรมเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอด
การสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ครูชาวต่างชาติ
การคัดเลือกผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่นที่ ๓
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การอบรมและการให้ข้อมูลเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
แจ้งผลการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2564
การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
ทุน Fulbright Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม ครั้งที่ 2 ตามโครงการสนับสนุน การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ขออนุญาตให้โรงเรียน TSQP2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบบประเมินตนเองของโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 หลังการดำเนินโครงการ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2563-มีนาคม 2564)
กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "The Coding VDO Contest" ภายใต้โครงการพัฒนาสือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA
การประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูล และบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mamagement System) ประจำปีการศึกษา 2563
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติการตรวจข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Quality Awards : OBECQA ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศผลโครงการ ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง
คำสั่งดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปรับใหม่ค่ะ
เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
คำสั่งดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุมธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนก้าวเพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนในโครงการ "ออมสิน ๑๐๘ ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง
การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
เติมเต็มความรู้ช่วงวิกฤตโควิต - ๑๙ และการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเตรียมตัวศึกษาต่อและสอบ O-NET
ขอเชิญร่วมกิจกรรมถอดประสบการณ์การพัฒนางาน สานต่อ ความรู้ให้กับครู ผู้บริหารฯ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดการความรู้((KM) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดการความรู้(KM)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เรียนประธานเครือข่ายทั้ง 15 เครือข่าย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อรองรับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิก - ๑๙
การร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"
ด่วนที่สุด เลื่อนการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวด "ข้อคิดจากหนังสือเล่มโปรด" ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ"ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)"
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสุตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑"
ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ และ ๒
สำรวจข้อมูลเพื่อขับเคลื่ออนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ส่งรายชื่อกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประชุมเตรียมความพร้อมประเมืนการอ่าน ( RT )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT)
เชิญครูผู้สอนระดับปฐมวัยประชุมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนารู้เติมเต็ม ครั้งที่ ๑ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและดรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมแรลลี่วิชาการ "Beyond Academic Hero Challenge 2021"
การประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ
ขอเชิญร่วมเรียนรู้และสะท้อนการเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงกลางน้ำ (ครั้งที่ ๒)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็ม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID - 19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การแต่งตั้งกรรมการคุมสอบชั้นป.1
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไมผ่านการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563
การจัดป้ายนิเทศ
ขอเชิญประชุมวางแผนเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citzenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทายาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คัดเลือกผุ้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ ในรูปแบบออนไลน์
แจ้งแนวทางดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แจ้งประชาสัมพันธ์นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลท์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่นที่ ๒ และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C๔T) รุ่นที่ ๒
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานแจ้งโอนเงินการให้บริการ
เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vido conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโดรงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมุลและบริการจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA (Covid-19)
แจ้งการติดตามดำเนินงานหลังการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game based Learning)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส CORONA (Covid-19)
ขอเชิญประชุม
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบ IEP Online ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดการความรู้(KM)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมนำเสนอผลงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียน
การนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนตามโครงการการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Locai Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การประเมินการอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่องเข้าใจเด็กยุดใหม่และประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือและเสริมพัฒนาการ เด็กสมาธิสั้นและออทิสติก
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563
การสำรวจข้อมูลเพื่อการสุ่มตรวจ IQ
ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน
การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "PLN Planning"
ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
การส่งมอบและรายงานตัวของ ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา"
กำหนดการการวัดผลและประเมินผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ TO BE THE FIRST ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณของชุมชน (Video Conference)
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และปริศนาพจนานุกรมไทย ระดับประเทศ รายการพญาแล Crossword A-Math Kumkom Challenge 2020
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนพิการทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสำรสวจข้อมูลผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ขอเชิญครุและบุคลากร ระดับปฐมวัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แจ้งกำหนดการขยายช่วงเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สำรวจข้อมูลนักวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือครู เอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป. ๔ - ๖)
พิจารณาลงนามหนังสือราชการขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game - based Leaning)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี ๒๕๖๓
เชิญชวนส่งโครงร่างโครงงานคุณธรรมเพื่อคัดเลือกระดับเขตพื้นที่
เกียรติบัตรประกวดภาพยนตร์สั้น "รักษ์สิ่งแวดล้อม"
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 งวดที่ 1
แจ้งประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น รักษ์สิ่งแวดล้อม(เพิ่มเติม)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค
การนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2563
แจ้งประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
แจ้งประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ผู้บริหารและครูสู่ TO BE THE FIRST
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เรียนเชิญเข้าร่วมการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผู้บริหารและครูสู่ To Be The First
การนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
แจ้งประกาศผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การรับสมัครครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมง การพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยี" (Techaqgy-based Instructinal Desige)
การอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ)
แจ้งการประกวดนวัตกรรม/ผลงานครูโรงเรียนคุณภาพ
ขอเชิญประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒
การติดตามประเมินผลศูนย์ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
แจ้งประกาศผลประกวดการนำเสนอนวัตกรรมผู้บริหารโรงเรียน ครู และผลงานนักเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม วิทยาการคำนวณ และ Coding Menter
นำส่งรายงานประจำปี 2562
ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม วิทยาการคำนวณและ CodingMenter
แนวทางการประเมินผู้เรียนด้วยแบบทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 สู่ To Be The First ครั้งที่ 1/2563
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ในระดับจังหวัด
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดนวัตกรรมผู้บริหารโรงเรียน ครูและผลงานนักเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ TO BE THE FIRST ระดับเขตพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เชิญประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การประกวดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การไปราชการร่วมโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสุรินทร์) A๔ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต
การประกวดภาพยนตร์สั้น "เรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม"
การประเมินโรงเรียนคุณภาพ TO BE THE FIRST ระดับเขตพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awesome
แจ้งตอบรับโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
การประกวดนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผู้บริหารและครูสู่ TO BE THE FIRST
เชิญประชุม
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข็มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ประชาสมพันธ์โครงการ Prime Minister’ s Science Award ๒๐๒๐
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๗
การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การดำเนินงามตามโครงการ Coaching Teams
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูขั้นสูง (C๔TPlus)
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565
การสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชั่น : The Big Push in Corruption Trap”
โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564
การเก็บข้อมูลบุคคล/สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
การคัดเลือก “สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค”
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี 2564
การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 "ระดับจังหวัด"
สำรวจข้อมูลของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อจัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564
ผลการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัล2564
การอบรมโครงการผลิตครูเพื่อผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก "คนดีศรีเมืองช้าง"
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งโอนฯโครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
แจ้งโอนฯ เพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบประมาณ ๒๕๖4 (สิงหาคม 2564-กันยายน 2564)
โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 2564 เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนสิงหาคม 2564-กันยายน 2564)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงฯ รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
แจ้งโอนเงินกู้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30%)
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19
การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ส่งคืนธนารักษ์
การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ 4
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 4 (ส.ค.-ก.ย.64)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณค่าการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2563 ครั้งที่ 2
แจ้งการโอนเงินงบประมาณโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบประมาณ 2564(กรกฎาคม 2564)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต(เดือนกรกฎาคม 2564)
แจ้งโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564 (70%) ครั้งที่ 2
การจ้างอัตราจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2564)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 (ก.ค.64)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ.
แจ้งอนุมัติงบประมาณบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
แจ้งอนุมัติงบประมาณบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
การตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ตามความขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน
แจ้งเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
การขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ 2564
การขอรับเงินบำเหน็จของข้าราชการที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ 2564
การอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)
การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน
แจ้งเวียนหนังสือด้วยที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว89 ลว.18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งเรื่องตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต(เดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564)
การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50) ทวิ ของข้าราชการและลูกจ้างประำ ประจำปี 2563
แจ้งโรงเรียนรายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ฯ (DLIT) ปี 2561
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)
การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเดือน ม.ค. 2564
แจ้งการโอนเงินงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเดือน ธ.ค. 63
แจ้งอนุมัติเงินโอนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2564
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(ค่าซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ)
การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการส่งมอบงานและติดตั้งงานรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนเพิ่มเติม
เชิญประชุมชี้แจ้งการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)
การเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2563
แจ้งการโอนเงิน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก)
อนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
แจ้งการโอนงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียน (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนเพิ่มเติม ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ย. 2563
อนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%) ครั้งที่ 2
แจ้งการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบปม.พ.ศ. 2563
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564
การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนันสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง จำนวน 9 โรง
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม)
ขอให้รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
การรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทาง DLTV 2564
สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในสังกัดในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ขอความอนุเคราะห์ติดตามความคืบหน้างานติดตั้งอุปกรณ์ DLTV ปีงบประมาณ 2564
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อการบริการจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com
เชิญเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Big Data ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่อสารทางไกล จอภาพ Video Conference Zoom
การอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Big Data ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่อสารทางไกล จอภาพ Video Conference Zoom
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covic-19)
การสำรวจจำนวนความจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน นักเรียน และครู เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID 2019
ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ DLTV เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (โรงเรียนบ้านขามโพนทัน/บ้านขุนไชยทอง/บ้านนาอุดม/บ้านม่วงหมาก/บ้านเฉนียง/บ้านโนนระเวียง)
การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC)
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563
การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 โรง
ตรวจสอบและรับรองรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
การจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2564
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
กรอกแบบติดตามการเรียนการสอน ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าฯ ช่วงธันวาคม - มกราคม 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับครูและผู้ปกครอง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านปรีง
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนวนโคกเม็ก
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านม่วงน้อย)
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
การกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านพรมเทพ
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Televesion : DLTV) โรงเรียนปลายทาง(โรงเรียนบ้านขามโพนทัน)
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การสำรวจข้อมูลผูอำนวยการและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
ขอสำรวจเพิ่มเติมประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทย
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม)
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสอบความหนาแน่นมวลกระดูก
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพ้ิ้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การดำเนินการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ต้องเข้ามาพักประจำ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำงบประมาณ 2563 ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน- กันยายน)
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
�ѧ�������¡���㹡����
  [ ]