������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
แจ้งจัดทำสัญญาบุคลากรวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณิตศาสตร์
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2565
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมตามโครงการชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก นศ.ทุน
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม รอบที่ 1)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
เสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้ง ร.ร.ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำและคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 7 ฉบับ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามตัวอย่าง
การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
การรายงานวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การสำรวจความต้องการเข้าร่วมประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2564)
การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ส่งภายในวันที่14 กันยายน 2564
การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี
แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายงานผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (นับตัว 1 กันยายน 2564)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2564)
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
การสอบแข่งขัน ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
แก้ไขคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ
ขอมอบแผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2564 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ซักซ้อมความเข้าใจการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564(ประเทศไทย)
การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด กลาง ขนาดใหญ่(ประธานเครือข่าย)
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ขนาดใหญ่(ผู้เข้ารับการประเมิน) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
การนิเทศ ติดตาม และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี)
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564
การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แก้ไขคำสั่ง (แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา)
การซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การสำรวจข้อมูลอัตรากำลังของอัตราจ้างของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) และบัญชีแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ผอ.รร./รก.ผอ.รร.
ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564
การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผุู้อำนวยการสถานศึกษา
การเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ขยายเวลาการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564
ผู้ที่ยังไม่ส่งแบบ คส. 2 จำนวน 16 รายให้ส่งภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
แต้งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
การย้ายข้าราชการครู ปี 2564 (ต่างเขตรับย้าย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3/สพป.มหาสารคาม เขต 2/สพป.สุรินทร์ เขต 3)
การย้ายข้าราชการครู (สพป.สร 1 รับย้าย)
ด่วนที่สุด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564(เพิ่มเติม)
การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2564
ย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ (ต่างเขตรับย้าย /สพม.ร้อยเอ็ด)
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
ผลการพิจารณาย้ายครู ครั้งที่ 1/2564 โดยมติ กศจ. สุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) วันที่ 18 มี.ค.64 (ท่าตูม ชุมพลบุรี) วันที่ 19 มี.ค.64 (รัตนบุรี สนม โนนนารายณ์)
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ของ ผอ.ร.ร./รักษาการ ผอ.ร.ร.
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครูปี 2564
เชิญประชุม คณะกรรมการจัดทำข้อมูลย้ายครู ปี 64
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติด ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ซักซ้อมความเข้าใจในการขอรับจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชะลอการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2564
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ให้ส่งภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 รร.บ้านโพนม่วง, รร.บ้านขวาวโค้ง, รร.บ้านตั้งใจ, รร.สระขุดดงสำราญวิทยา, รร.บ้านสะเอิง, รร.บ้านเมืองแก, รร.รัตนวิทยาคม, รร.อนุบาลรัตนบุรี, รร.บ้านหนองบัวบาน, รร.บ้านดินแดง, รร.บ้านดงเปือย, รร.บ้านโนนเปือย และรร.บ้านคำผง
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2564
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) สพป.สุรินทร์ เขต 2
แจ้งทำสัญญาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (4 เดือน)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ต่อ 2)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2(ต่อ1)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) สพป.สุรินทร์ เขต 2
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ (ประเทศไทย) จังหวัดสุรินทร์
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ต่อ1)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ต่อ)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564
แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2 องค์ประกอบ5-8
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2 องค์ประกอบ1-4
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2 (คำร้องขอย้าย)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สพป.สุรินทร์ เขต 2
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ.
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการฯ ครั้งที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564 -2567) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชามสัมพันธ์แจ้งรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการพิจารณาการย้าย รอบที่ 2 ผ่านความเห็นชอบ กศจ.สุรินทร์ ในคราวประชุม กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 12/2563
การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ แนวทางเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้งกรรมการประเมินจ้างเหมาบริการ ธุรการ 9,000 ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง
ส่งรายฃื่อกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราวฯ 1.ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ 2.บุคลากรวิทย์-คณิต 3.ธุรการโรงเรียน 1,5000 4.พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 6 ฉบับ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563
แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
การจัดสรรวงเงินเลื่ือนเงินเดือนเพิ่มเติมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563)
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) (ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.05/2745 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) (ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.05/2745 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563)
สำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 สพป.สุรินทร์ เขต 2
การรายงานวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ขนาดใหญ่(coaching Team)
การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ขนาดใหญ่(ผู้เข้ารับการประเมิน)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอต่อหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น และสรุปผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./รก. ผอ.ร.ร. เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564(ประเทศไทย)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ.
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2562
คำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น)แทนตำแหน่งว่าง
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดพิธ๊มอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ขอเชิญประชุม (แก้ไข)
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
ขอเชิญประชุม
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวง
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง
แนวทางมาตรการรณรงค์สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช 2564
การมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว2564
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กำหนดการจัดประชุมนายกสมาคมผู้บริหาร ประธานเครือข่ายโรงเรียน
ขอเชิญประชุมนายกสมาคมผู้บริหาร ประธานเครือข่ายโรงเรียน
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเกิด ประจำปี 2564-2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์พายุโซร้อนคมปาซุและแม่น้ำมูลตลิ่ง
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษาและปริมาณงานโครงการของโรงเรียนภายใต้การกำกับของ สพป.สุรินทร์ เขต 2
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การถวายผ้าพระกฐินตพระราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือน กันยายน 2564
รายงานการจัดตั้งศูนย์พักคอยในสถานศึกษา (Community Isolation)
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่3)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เพิ่มเติม 2)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เพิ่มเติม 1)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางการการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่ัพักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation)
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ขอให้รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำเนา หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมลงลายมือชื่อคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .......ฉบับที่ผ่านคณะรัฐมนตรี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานต่าง ๆ
แจ้งประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (ระบบ On-site) และการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เชิญรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) เพิ่มเติม2
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) เพิ่มเติม
การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2)
การสสรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบOnlineตามคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญประชุม
คัดค้างร่าง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. .....(ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
กฎกระทรวงกำหนดกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและการดำรงตำแหน่งการพ้นตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2534
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นตำแหน่งว่าง
สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานทางการศึกษา
เชิญรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับโรงเรียนถือปฏิบัติ
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนเมษายน 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการชำระคืนเงินกู้และการเรียนคืนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
การถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
รายชื่อสมาชิก ชพค.ชพส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ (ไฟล์2)
รายชื่อสมาชิก ชพค.ชพส.ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ (ไฟล์1)
แจ้งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ ม.33 เรารักกัน
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี ทุกท่าน
ขอเชิญประชุมสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ ZOOM
รายชื่อนักเรียนรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2564 ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ประจำปี 2564
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกีฬา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564
กำหนดการแข่งขันกีฬาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2564
การแข่งขันกีฬาตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและประชาชนด้านกีฬาต้านภัยยาเสพติด
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการ เลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
การจำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไดอารี่) ประจำปี 2564
ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
แต่งตั้งคณะทำงานพิธีเปิดอาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน (เพิ่มเติม)
การจำหน่วยบันทึก สพฐ.(ไดอารี่) ประจำปี 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ กีฬา"เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมเตรียมจัดงานเปิดอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน (Area2 Skywalk)
แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2563
การจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ.2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการแสดง Sport Night สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในงานแข่งขันกีฬา"เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี2563
การส่งรายชื่อนักกีฬา"เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563 (ต่อ3)
การส่งรายชื่อนักกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
การส่งรายชื่อนักกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2564
หนังสือเชิญประชุม
ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของแต่ละโรงเรียน
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
การสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง นายกรัฐมนตรี
การสำรวจ OBEC Poll (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพล) เรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)
ขอความอนุเคราะห์บรจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบวาตภัย
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การสำรวจจำนวนวันเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง(4)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง(3)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง(2)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ทีดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%)
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (กตปน.)
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประธานเครือข่าย /สมาคม/ชมรม)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน เพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19X
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การบันทึกข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (รร.บ้านอ้อตลิ่งชั่นและโรงเรียนบ้านเบางท่าลาด)
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (จำนวน 10 โรง)
การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดเำนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19)ภาคเรียนที่1/2564 ระยะที่ 2 (ส.ค.-ก.ย.64)
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)
แจ้งแนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) เพิ่มเติม
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือ เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ......
ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าค้างชำระ
การติดตามประเิมินผลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
การติดตาม ประเมินผลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รร.ปกติ
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ค่าสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ( 70 %)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แนวทางการจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด)
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152)
แจังจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)2/2563(เดือนกุมภาพันธ์-9เมษายน2564)
มาตรการรักษาวินัยมทางการเงินการคลัง กรรีค้างชำระค่าไฟฟ้า-ประปา
การติดตามผลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)กรณีเร่งด่วน
ยืนยันข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน stand Alone
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม) และแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การกำกับติดตามรายงานผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ครังที่ 2 ผ่านระบบ eMES
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของสถานศึกษา
การสำรวจข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ
การติดตามผลการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา กรณีเร่งด่วนหรือพบการแพร่ระบาด
การรายงานผลผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบ eMES
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
สำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียวและงบผูกพัน) และครุภัณฑ์ (โรงเรียนคุณภาประจำตำบล)
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)
ขอแจ้งปรับปรุงคู่มือเพิ่มเติมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก)
รายงานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนแก่สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพิ่มเติม)
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานกำกับติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) เพิ่มเติม
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1)
แจ้งผลการรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว)
การลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี
แจ้งรายงานข้อมูลโครงการการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2
การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียนฟรี 15 ปี (30%) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความและวาดภาพ ภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
การสำรวจข้อมูลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดสุรินทร์
การจัดทำคำขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมทดสอบฯ และรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา
การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา
แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดสุรินทร์
การเฝ้าระวังปัญหาและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เทศกาลลอยกระทง
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"ประจำปี 2564
กำชับเน้นย้ำแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำรวจข้อมูลสภานักเรียน ประจำปี 2564
แจ้งแนวทางการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตตำบลรัตนบุรี/ตำบลกุดขาคีม/ตำบลไผ่
แจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ
แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตอบแบบสำรวจความต้องการและประเด็นในหลักสูตร e-learning
เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club
ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
การปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
การอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2564
กรมควบคุมโรคของความอนุเคราะห์ดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
กำชับเน้นย้ำการเฝ้าระวังภัยในช่วงฤดูฝน และสำรวจและรายงานความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
การสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5
การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การอนุญาตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
การรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564
สำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12 - 18 ปี
แจ้งแนวทางการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site
มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกความตามในมาตรา 9ฯ
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ เพิ่มเติม
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2564
ขอความอนุเคราะห์สมัครใช้ School Health HERO Application
แจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ย้อนหลัง
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือก "เยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติดีเด่นระดับภาค"
แจ้งรับสื่อการเรียนการสอนโครงการโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส โครงการมือสะอาดฯ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรื่อง ส่งเสริมและป้องกันการรังแกกัน, ความรุนแรงหรือการติดเกมส์ ภายใต้โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
ขอเชิญประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน ด้วยระบบการแนะแนวและ School Health HERO
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ขอส่งรายละเอียดข้อมูลเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กชุดใหม่
กำชับให้รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ
การคัดเลือกเด็กและยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565
แจ้งจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
ติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 เข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ประจำปี 2564
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่แสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ปี 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ประจำปี 2564 (RoboInnovator Challenge 2012 by Software Park Thailand)
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอสั้น เรื่อง ส่งเสริมและป้องกันการรังแกกัน,ความรุนแรงหรือการติดเกมส์ ภายใต้โครงการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
แจ้งขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย
ขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ. 2563)
แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์
การจัดทำระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 (กิจกรรม Play & Learn)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศกึษาของสถานศึกษา สังกัด สพฐ
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564
แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม School Health HERO
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษา
การอนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประสงค์จะเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ On site
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน ประจำปี 2564
ติดตามการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น
ติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณสถานศึกาา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเท่ หุ่นดี วิถีนครชัยบุรินทร์
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
ขอแจ้งเปลี่ยนการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี ชุดใหม่ และส่งคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่
การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
โครงการมอบทุนการศึกษาาเฉลิมพระเกียรติ 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ)
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เกียรติบัตรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข CCT นักเรียนทุนเสมอภาค
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกใบประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโปรแกรม SchoolMIS
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกาษา 2565
ประชาสัมพันธ์การประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "นาฏยวาทิตกิตติประกาศ ครั้งที่ 6"
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งตัวเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษษภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2564 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข CCT นักเรียนทุนเสมอภาค
ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรองข้อมูลการขาดแคลนคุณทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564
เชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER อำเภอ ONE TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE
ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย
เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสำมะโนประชากร และข้อมูลสารสนเทศเด็กในเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564
แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ. 2564-2566
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน เข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์และปัจจัยภาวะโภชนาการ ภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาเด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เพิ่มเติม
การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID -19
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2564
การคัดเลือกนักเรียนโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนก้าวเพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2564
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผลการประกวดคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok
แจ้งปฏิทินฉบับปรับปรุงและแนวทางการจัดประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา(นร.๐๕) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประชุมครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ และการสัมนาการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จังหวัดสุรินทร์
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2563
กำหนดการคัดเลือก เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564
กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564
รายชื่อโรงเรียนติดต่อรับแบบพิมพ์
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้่งโรงเรียนติดต่อขอรับแบบพิมพ์(เพิ่มเติม)
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ NISPA ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
แจ้งรร.ที่ั้่สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้มาติดต่อขอรับ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
ติดตามการสำรวจและจำแนกนักเรียนระดับโรงเรียน
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนกลุ่มเดิม) และแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนประจำปี 2564
แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2560 โรงเรียนที่ขอเปิดอนุบาล 1 (3 ขวบ)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ขอเชิญประชุม เรื่อง ทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
ประชาสัมพันธ์สื่ออนไลน์ Cartoon Animation ในรูปแบบวีดิทัศน์ โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน "เรื่องเงิน เรื่องง่าย"และแบบประเมินสื่อการเรียนการสอนโครงการ
ติดตามการจัดคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
การประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมรับนักเรียน
ติดตามโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สื่อประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโภชนาการระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
ติดตามการจัดคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา(สถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform
โครงการ "เด็กดีของสังคม"
แจ้งเลื่อนเรื่องทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
การรับทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สุรินทร์๋ เขต 2 ประจำปี 2563
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564
การให้ทุนการศึกษากองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
ส่งคู่มือแนะแนว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
แจ้งแก้ไขหนังสือเรื่องแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
การดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ
การดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พุทธศักราช 2564
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคมือเท้าปาก
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการในพื้นที่ ชุมชนน่าอยู่ ที่ทำงานปลอดภัย พ.ศ. 2564-2566
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
มาตรการความปลอดภัยของนักเรียนและครูในสถานศึกษา
ผลการศึกษา โครงการศึกษาสถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย
ขอเชิญประชุมเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการ สพฐ เอ.พี.ฮอนด้าวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี16
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ teleconference
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร (ศตข.)
ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนบราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 3X3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhom’s Cups 2020
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการการประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่ที่ดี"
การรายงานบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเรียนกลุ่มคัดกรองใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
สำรวจข้อมูลเด็กยากจน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีไม่มีข้าวเช้ากิน
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2563
การรายงานภาวะโภชนาการและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
การดำเนินการบันทึกจ่ายเงินโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563
ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลผลงานของเด็กและเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
เตรียมดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
แจ้งให้มาติดต่อรับเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาเหมาะสม
แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
สำรวจข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ยืนยันการเปิดชั้นเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อนุบาล 3 ปี) ปีการศึกษา 2564
การติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันหรือออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563
การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัครทีมเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SURIN CHAMPIONSHIP 2020 ระดับจังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญรับผลิตภัณฑ์คอลเกต ปาล์มโอลีพ
การสำรวจข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กำชับสถานศึกษากำกับดูแลนักเรียน ครู และบุคคลที่เข้าสถานศึกษา ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน และปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
แจ้งโรงเรียนติดต่อขอรับแบบพิมพ์ทางการศึกษา (แบบ ปพ.1ป/แบบ ปพ.1 บ.)
การรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
การดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563
การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการ ไมโล ฟุตซอล 2020 ( New Normal )
การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย รอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทดสอบระบบ
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๔ ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิศาสตร์ในอนาคต"
ขอความร่วมมือสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ให้ข้อมูลต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
แจ้งขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๖๔
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (Pre O-NET) และการทดสอบความสามารถพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (Pre NT)
นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR
ประชาสัมพันธ์เข้าร่มกิจกรรม "ไทยพีบีเอส ชวนเล่น เรียนรู้ กับครูปฐมวัย ปีที่ ๒"
กางส่งมอบและรายงานตัวของ ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ และโรงเรียนทรูปลูกปัญญา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยขิงถ้วยรางวัล "สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนปรำจำเชียงใหม่" ครั้งที่ ๒ และวันสถานขงจื่อทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๔
ขอความอนเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทางออนไลน์
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบแลกเป้า)
การส่งผลงานเพื่อรับคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ผ่านระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ "SCIENCE @ HOME" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสนับสนุนทุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงาน "The 41st Thailand TESOL international Virtual Conference 2022"
แจ้งการส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2/2564)
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ "ไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์ คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 5"
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามข้อมูลครูและผู้ดูแลในหน่วยงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System)
ผลการประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โครงการโรงเรียนสุจริต"
การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา
แจ้งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
แจ้งกำหนดการประกวดกิจกรรมนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปีที่ 6
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตร "การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์"
ขอเผยแพร่ผลงานวิจัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและจัดฉบับเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านสุขภาวะของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 : การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน
การสื่อสารแนวการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
การประชุม 12th Regional Congress Search for SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO RECSAM
เชิญประชุมโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง " ระยะที่ 1 และระยะที่ 1 เพิ่มเติม
ประสานงานแจ้งโอนเงินการให้บริการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของครูผู้สอนภาษาไทยมัธยมศึกษาต้นออนไลน์ ในรูปแบบ Zoom Cloud Meetings
รายละเอียดรายชื่อกิจกรรมคุณธรรมของสพฐ.
การประกวดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต”
การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
การไปราชการนิเทศโรงเรียน
ปฏิทินการนิเทศครั้งที่ 1/2564 ฉบับแก้ไขล่าสุดค่่ะ
การนิเทศโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2564
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์จัดทำคำสั่งแต่ตั้งคณะทำงานในระบบแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Excellence Platform : DEEP) ระดับโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรมทักษะผู้สอนเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิตัล ด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
การประชุมทางวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ในรูปแบบ Zoom Cloud Meetings
การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ. ออนไลน์ รูปแบบ Zoom Cloud Meetings
ประชุมชี้แจงการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชะลอการพัฒนาและประเมินการจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA ระดับ OBECQA)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19)
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาจีนออนไลน์
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดย Engenius Internationl
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดสรรงบประมณดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(กิจกรรม การรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้)
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 ของสำนักงาน ก.พ.ร.
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) สำหรับเด้กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21
ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จในศตวรรษที่ 21
การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ออนไลน์ รูปแบบ Zoom Cloud Meetings
เชิญประชุมครูแกนนำส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP)
การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศผ่าน Digital Education Excellence Platform : DEEP
การคัดเลือกรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย(ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน) จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประกาศผลการรัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบ IEP Online สมัครเป็นหน่วยบริการ และ ผู้ให้บริการ
การประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนในสังกัดออนไลน์ ในรูปแบบ Google Meet
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความในหัว "สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์"
รายงานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ตุ๊กตา DLTV) ให้แก่สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
การประชุมออนไลน์ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งการส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive)
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.(QC100)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online)
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1/2564)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4
การดำเนินโครงการการจัดการเรียนการรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project-Based Learning : PBL)
การสัมมนาโครงการบ้านนักวิทาศาสตร์น้อย ปะเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมปฏิบัติการรครูแกนนำภาษาไทยเพื่อจัดทำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กรอกข้อมูลในระบบประสิทธฺภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ ๓ ระดับปฐมวัย ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สำรวจข้อมูลเพื่อมอบเกียรติบัตรนักเรียนและคุณครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 แต่ละวิชา ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา
แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
การประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หัวข้อ "สุดยอดเทคนิคประกอบ สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสเต็มศึกษา
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา Notebook for Education ภายใต้การดำเนินงาน "ระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding" ประจำปี 2564 สำหรับโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2564
ผลการพิจารณาการขอรับงบประมาณ (งบแลกเป้า) ประจำปีงบประมาณ 2564
รายชื่อโรงเรียนที่บันทึกข้อมูล School Info และ School Grading ไม่สมบูรณ์
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประฃาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD DLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่
ประชุมสรุปรายงานความก้าวหน้ารายงวด "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ ้เขต 2"
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR)
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564)
ประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2564
การรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประเมินตนเองตามแนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ประชาสัมพันธ์โครงการ "อ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว
การจัดสรรชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การจัดสรรชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประชาสัมพันธ์เชิญการประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Shoe)
การส่งมอบและรายงานตัวของ ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนทรูปลูกปัญญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์งานเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อการสอน Project 14 ในรูปแบบ On-site Online และ On demand
ขอเชิญประชุม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการดาวน์โหลดหนังสือคู่มือชุดกิจกรรมและตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เหมาะสมกับบริบทในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการ อารยธรรมเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอด
การสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในการชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ครูชาวต่างชาติ
การคัดเลือกผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่นที่ ๓
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การอบรมและการให้ข้อมูลเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
แจ้งผลการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2564
การดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๒
ทุน Fulbright Language Teaching Assistant (FLTA) Fellowship Program ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม ครั้งที่ 2 ตามโครงการสนับสนุน การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียน
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
ขออนุญาตให้โรงเรียน TSQP2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบบประเมินตนเองของโรงเรียนในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 หลังการดำเนินโครงการ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2563-มีนาคม 2564)
กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วิดีโอจากเพลง Coding ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "The Coding VDO Contest" ภายใต้โครงการพัฒนาสือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA
การประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูล และบริหารจัดการสถานศึกษา (School Mamagement System) ประจำปีการศึกษา 2563
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติการตรวจข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Quality Awards : OBECQA ระดับ ScQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศผลโครงการ ออมสิน108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง
คำสั่งดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปรับใหม่ค่ะ
เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
คำสั่งดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุมธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนก้าวเพื่อน้อง" ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนในโครงการ "ออมสิน ๑๐๘ ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง
การจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม
เติมเต็มความรู้ช่วงวิกฤตโควิต - ๑๙ และการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเตรียมตัวศึกษาต่อและสอบ O-NET
ขอเชิญร่วมกิจกรรมถอดประสบการณ์การพัฒนางาน สานต่อ ความรู้ให้กับครู ผู้บริหารฯ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดการความรู้((KM) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดการความรู้(KM)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เรียนประธานเครือข่ายทั้ง 15 เครือข่าย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบและคุมสอบของสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพื่อรองรับการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิก - ๑๙
การร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"
ด่วนที่สุด เลื่อนการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวด "ข้อคิดจากหนังสือเล่มโปรด" ภายใต้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการ"ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อ English Discoveries เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)"
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสุตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑"
ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ และ ๒
สำรวจข้อมูลเพื่อขับเคลื่ออนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ส่งรายชื่อกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประชุมเตรียมความพร้อมประเมืนการอ่าน ( RT )
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ขอความอนุเคราะห์คณะทำงาน การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินการอ่านของผู้เรียน (RT)
เชิญครูผู้สอนระดับปฐมวัยประชุมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนารู้เติมเต็ม ครั้งที่ ๑ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและดรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหกรรมแรลลี่วิชาการ "Beyond Academic Hero Challenge 2021"
การประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ
ขอเชิญร่วมเรียนรู้และสะท้อนการเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงกลางน้ำ (ครั้งที่ ๒)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็ม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID - 19) ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การแต่งตั้งกรรมการคุมสอบชั้นป.1
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไมผ่านการอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-learning)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563
การจัดป้ายนิเทศ
ขอเชิญประชุมวางแผนเตรียมการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citzenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
แนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทายาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คัดเลือกผุ้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ ในรูปแบบออนไลน์
แจ้งแนวทางดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แจ้งประชาสัมพันธ์นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลท์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่นที่ ๒ และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C๔T) รุ่นที่ ๒
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานแจ้งโอนเงินการให้บริการ
เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vido conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโดรงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมุลและบริการจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การรายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA (Covid-19)
แจ้งการติดตามดำเนินงานหลังการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game based Learning)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส CORONA (Covid-19)
ขอเชิญประชุม
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบ IEP Online ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาการจัดการความรู้(KM)เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมนำเสนอผลงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียน
การนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนตามโครงการการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
สำรวจข้อมูลครูชาวต่างชาติที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Locai Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การประเมินการอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่องเข้าใจเด็กยุดใหม่และประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือและเสริมพัฒนาการ เด็กสมาธิสั้นและออทิสติก
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563
การสำรวจข้อมูลเพื่อการสุ่มตรวจ IQ
ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน
การเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "PLN Planning"
ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
การส่งมอบและรายงานตัวของ ICT Talent ประจำโรงเรียนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา"
กำหนดการการวัดผลและประเมินผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ TO BE THE FIRST ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณของชุมชน (Video Conference)
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอเม็ท คำคม และปริศนาพจนานุกรมไทย ระดับประเทศ รายการพญาแล Crossword A-Math Kumkom Challenge 2020
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนพิการทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563)
การกำหนดรหัสวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสำรสวจข้อมูลผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ขอเชิญครุและบุคลากร ระดับปฐมวัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แจ้งกำหนดการขยายช่วงเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สำรวจข้อมูลนักวิจัยของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือครู เอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป. ๔ - ๖)
พิจารณาลงนามหนังสือราชการขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game - based Leaning)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี ๒๕๖๓
เชิญชวนส่งโครงร่างโครงงานคุณธรรมเพื่อคัดเลือกระดับเขตพื้นที่
เกียรติบัตรประกวดภาพยนตร์สั้น "รักษ์สิ่งแวดล้อม"
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 งวดที่ 1
แจ้งประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น รักษ์สิ่งแวดล้อม(เพิ่มเติม)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาค
การนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2563
แจ้งประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น รักษ์สิ่งแวดล้อม
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
แจ้งประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ผู้บริหารและครูสู่ TO BE THE FIRST
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เรียนเชิญเข้าร่วมการแสดงผลงานนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผู้บริหารและครูสู่ To Be The First
การนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
ประกาศผลการประกวดโรงเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST
แจ้งประกาศผลการประกวดห้องเรียนคุณภาพสู่ TO BE THE FIRST ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การรับสมัครครูปฐมวัยและศึกษานิเทศก์เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมง การพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์หลักสูตร "การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานเทคโนโลยี" (Techaqgy-based Instructinal Desige)
การอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ)
แจ้งการประกวดนวัตกรรม/ผลงานครูโรงเรียนคุณภาพ
ขอเชิญประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒
การติดตามประเมินผลศูนย์ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
แจ้งประกาศผลประกวดการนำเสนอนวัตกรรมผู้บริหารโรงเรียน ครู และผลงานนักเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA ONLINE) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม วิทยาการคำนวณ และ Coding Menter
นำส่งรายงานประจำปี 2562
ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม วิทยาการคำนวณและ CodingMenter
แนวทางการประเมินผู้เรียนด้วยแบบทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 สู่ To Be The First ครั้งที่ 1/2563
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ในระดับจังหวัด
ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดนวัตกรรมผู้บริหารโรงเรียน ครูและผลงานนักเรียนในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต"
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ TO BE THE FIRST ระดับเขตพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แจ้งเปลี่ยนแปลงอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เชิญประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การประกวดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
การไปราชการร่วมโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสุรินทร์) A๔ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต
การประกวดภาพยนตร์สั้น "เรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อม"
การประเมินโรงเรียนคุณภาพ TO BE THE FIRST ระดับเขตพื้นที่
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL) ระดับภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awesome
แจ้งตอบรับโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR
การประกวดนวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ผู้บริหารและครูสู่ TO BE THE FIRST
เชิญประชุม
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข็มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ประชาสมพันธ์โครงการ Prime Minister’ s Science Award ๒๐๒๐
ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๗
การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒
การดำเนินงามตามโครงการ Coaching Teams
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับครูขั้นสูง (C๔TPlus)
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9
สำรวจความต้องการการอบรมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทยประจำปี 2564
โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)
ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565
การสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดักคอร์รัปชั่น : The Big Push in Corruption Trap”
โครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564
การเก็บข้อมูลบุคคล/สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
การคัดเลือก “สถานศึกษาแบบอย่างคุณภาพดีเด่นระดับภาค”
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี 2564
การสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 "ระดับจังหวัด"
สำรวจข้อมูลของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เพื่อจัดการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564
ผลการคัดเลือกการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัล2564
การอบรมโครงการผลิตครูเพื่อผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก "คนดีศรีเมืองช้าง"
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)
แจ้งโอนฯ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รายการงบปีเดียว เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
แจ้งโอนฯ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ให้กับโรงเรียนในสังกัด
การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ 2565 ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1(พฤศจิกายน 2564-มีนาคม 2565)
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (70%)
เชิญร่วมประชุม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) รายการก่อสร้างอาคารเรียน
แจ้งอนุมัติโอนเงินพี่เลี้ยงเด็กพิการจ้างเหมา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน
แจ้งโอนเงินกู้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งที่ 2
แจ้งอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน
การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งโอนฯโครงการส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
แจ้งโอนฯ เพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบประมาณ ๒๕๖4 (สิงหาคม 2564-กันยายน 2564)
โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 2564 เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (เดือนสิงหาคม 2564-กันยายน 2564)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงฯ รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย
แจ้งโอนเงินกู้โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30%)
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19
การตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกใช้ประโยชน์แล้วแต่ยังไม่ส่งคืนธนารักษ์
การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ 4
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 4 (ส.ค.-ก.ย.64)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณค่าการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2563 ครั้งที่ 2
แจ้งการโอนเงินงบประมาณโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์
การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต งบประมาณ 2564(กรกฎาคม 2564)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต(เดือนกรกฎาคม 2564)
แจ้งโอนเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564 (70%) ครั้งที่ 2
การจ้างอัตราจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 (กรกฎาคม 2564)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 (ก.ค.64)
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ.
แจ้งอนุมัติงบประมาณบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
แจ้งอนุมัติงบประมาณบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
การตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ตามความขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน
แจ้งเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
การขอรับเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ 2564
การขอรับเงินบำเหน็จของข้าราชการที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ 2564
การอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 1)
การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒
มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน
แจ้งเวียนหนังสือด้วยที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว89 ลว.18 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งเรื่องตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต(เดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564)
การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ
การจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
การอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50) ทวิ ของข้าราชการและลูกจ้างประำ ประจำปี 2563
แจ้งโรงเรียนรายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ฯ (DLIT) ปี 2561
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)
การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเดือน ม.ค. 2564
แจ้งการโอนเงินงบประมาณค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเดือน ธ.ค. 63
แจ้งอนุมัติเงินโอนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2564
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(ค่าซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ)
การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการส่งมอบงานและติดตั้งงานรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนเพิ่มเติม
เชิญประชุมชี้แจ้งการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)
การเบิกจ่ายค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล,การศึกษาบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2563
แจ้งการโอนเงิน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก)
อนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
แจ้งการโอนงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียน (ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนเพิ่มเติม ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)
แจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ย. 2563
อนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (30%) ครั้งที่ 2
แจ้งการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบปม.พ.ศ. 2563
แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2563
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใช้ประกอบการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลหรือรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอให้รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
การยุติการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณ Digital Life Box และ Android box (โรงเรียนบ้านชายทุุ่ง/บ้านหนองคู/บ้านทัพไทย)
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564
การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนันสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง จำนวน 9 โรง
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564
การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม)
ขอให้รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
การรายงานผลการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทาง DLTV 2564
สำรวจความต้องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียนในสังกัดในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ขอความอนุเคราะห์ติดตามความคืบหน้างานติดตั้งอุปกรณ์ DLTV ปีงบประมาณ 2564
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อการบริการจัดการ YouTube สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
แจ้งช่องทางการรับชมโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com
เชิญเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Big Data ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่อสารทางไกล จอภาพ Video Conference Zoom
การอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Big Data ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบสื่อสารทางไกล จอภาพ Video Conference Zoom
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covic-19)
การสำรวจจำนวนความจำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน นักเรียน และครู เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID 2019
ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19
การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ DLTV เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (โรงเรียนบ้านขามโพนทัน/บ้านขุนไชยทอง/บ้านนาอุดม/บ้านม่วงหมาก/บ้านเฉนียง/บ้านโนนระเวียง)
การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC)
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563
การจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 โรง
ตรวจสอบและรับรองรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี
การจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2564
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
กรอกแบบติดตามการเรียนการสอน ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าฯ ช่วงธันวาคม - มกราคม 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับครูและผู้ปกครอง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านปรีง
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนวนโคกเม็ก
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านม่วงน้อย)
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
การกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครูโรงเรียนบ้านพรมเทพ
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Televesion : DLTV) โรงเรียนปลายทาง(โรงเรียนบ้านขามโพนทัน)
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การสำรวจข้อมูลผูอำนวยการและครู โรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2 แทนตำแหน่งว่าง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 1 แทนตำแหน่งว่าง
ขอสำรวจเพิ่มเติมประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลในประเทศไทย
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม)
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสอบความหนาแน่นมวลกระดูก
การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้่นพ้ิ้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การดำเนินการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ต้องเข้ามาพักประจำ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564
การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำงบประมาณ 2563 ระยะ 4 เดือน (มิถุนายน- กันยายน)
  [ ]
������ҹ ʾ�.���Թ��� 2
�ѧ�������¡���㹡����
  [ ]