ตัวชี้วัดที่

 ข้อมูล – ประเด็นการประเมิน

ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

1.        โครงสร้างการบริหาร

2

ข้อมูลผู้บริหาร

1.        ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

1.        อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.        แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2

5

ข้อมูลการติดต่อ

1.        ติดต่อเรา

6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.        กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.        พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ข่าวประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.        ข่าวประชาสัมพันธ์

2.        ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์

8

Q&A

1.        Q&A ถามตอบข้อสงสัย

9

Social Network

1. Facebook สพป.สุรินทร์ เขต 2

2. Youtube สพป. สุรินทร์ เขต ๒ & สพป.สุรินทร์ เขต 2

แผนการดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

1.      แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

1.        รายงานการกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระยะ 6 เดือน (กันยายน 2564 - มีนาคม 2565)

2.        รายงานการกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระยะ 6 เดือน (กันยายน 2564 - มีนาคม 2565)

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.        รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.        รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ

คู่มือปฏิบัติงาน

1.       คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

2.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบานและแผน

3.       คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

       -  คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ

       -  คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินงบประมาณ

       -  คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์แบบรับ-จ่าย เงินเดือน

       -  คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ

4.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

5.      คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

6.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.        คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

10.       คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.        คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อำนวยการ

2.        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

3.        กลุ่มนโยบายและแผน

4.        กลุ่มกฎหมายและคดี

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1.        ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

2.        สถิติผู้มาใช้บริการ กลุ่มอื่นๆ

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1.        รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17

E-Service

E-Service

1.        AMSS++

2.        ระบบบริหารการจัดการศึกษา (Shcoolmis)

3.        ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

4.        ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)

5.        ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)

6.        ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน (CCT)

7.        ระบบรายงานการรับนักเรียน

8.        ระบบข้อมูลโรงเรียนสุจริต

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.        แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.        แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

1.        รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.        รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1.        แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.        แผนการจัดซื้อสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.        ข่าว / ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวด/สอบราคา

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1.        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1 ต.ค.64- 30 มิ.ย.65

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1.        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.        ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

1.        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.        นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.      การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.        หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

28

รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1.       รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.        แนวปฏิบัติการจัดการ-เรื่อง-ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.        ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

1.        รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.        ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2.      แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

 

33

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

1.        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.        ภาษาไทย

2.        ภาษาอังกฤษ

3.        ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

4.        กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1.        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1.        รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1.        รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1.      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

1.        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

1.      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1.      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.        รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565