สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

“องค์กรคุณภาพ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ (MISSION)

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลี่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

Bn PR2

 

 

Bn PR3

 

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์...

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครูอำเภอชุมพลบุรี 2567 "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข" ณ...

22 พฤศจิกายน 2566 นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย...

วันอังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว (มือเรียวเกี่ยวรวง) โครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด...

. . วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2...

วันที่ 16 พฤษจิกายน 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รอง.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วม...

 

Bn PR4

 

 

 

 Bn PR6

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 14:41

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายนพดล ศิริโชติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และนายพชรพล จ่าพุลี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2...

วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2567 10:34

วันที่ 10 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

 

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

 

218

โรงเรียนในสังกัด

1,868

ครูและบุคลากรในสังกัด

25,411

นักเรียนในสังกัด

68

บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2

OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
       - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

       - กลุ่มตรวจสอบภายใน
       - กลุ่มนโยบายและแผน
       - กลุ่มบริหารงานบุคคล
       - กลุ่มกฎหมายและคดี
       - กลุ่มอำนวยการ
       - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
       - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
       - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
       - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
๐12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
o13 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Calenda1

Finace

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. จัดซื้อจัดจ้างในเขต
 4. จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน
 5. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. งบทดลอง
 8. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

อกคศ

การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ประธาน...

OBEC 2567

จดหมายข่าว สุรินทร์ เขต 2

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

113768
Today: 79
Yesterday: 96
This Week: 2,035
Last Week: 1,580
This Month: 3,615
Total: 113,768

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา