สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
→รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
→พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
→พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
→พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
→พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

→พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
→พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
→พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

→พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
→พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

→พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
→กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

→กฎกระทรวง พ.ศ.2541(ฉบับที่2) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

→กฎกระทรวง พ.ศ.2541(ฉบับที่3) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

→กฎกระทรวง พ.ศ.2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

→กฎกระทรวง พ.ศ.2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ

→ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

→พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
→พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
→พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
→พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
→พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
→พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562