สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายกล้าณรงค์  ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายเจษฎา  หวังสุข

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางพงศ์ผกา  กงชัยยา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส.ต.อ.กรกฤต  แก้วพยงค์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางนิรชา  แป้นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวมาริษา  ศิริสำราญ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวัชรินทร์  ชุมแสง

พนังการธุรการ 4

นายนำพล  คุณนาม

ช่างคุรุภัณฑ์ 3

นายพิชัย  ยงรัมย์

ช่างคุรุภัณฑ์ 3

นางทิพาวรรณ  นาเมืองรักษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

นายภักพงษ์  จันพูงาม

พนักงานขับรถยนต์

นายสุทัศน์  สุขสวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางบุญเทียบ  ชุมศรี

พนักงานรักษาความสะอาด

นายจักรพนธ์  ใหม่วงศ์

นักการภารโรง SP2 (ช่วยราชการ)

นางสาววิจิตรา  มานิตย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ(ช่วยราชการ)

นางธนิฏฐา  ใหม่วงศ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ(ช่วยราชการ)