สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นางอมรรัตน์  ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายณัฏฐยชญ์  บุญสด

ศึกษานิเทศชำนาญการ

นายกุญช์พิสิฏฐ์  คงนุรัตน์

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

นางปทุมมาศ  ขาวมะเริง

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

นางสุภัคร  พุทธานุ

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

นางบุษรินทร์  มีสัตย์

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

นายสุที  ชิงชนะ

ศึกษานิเทศชำนาญการ

นางจิรัชยา  กินไธสง

ศึกษานิเทศชำนาญการ

นายณัฏฐ์ชานนท์  เหลาเลิศ

ศึกษานิเทศชำนาญการ

นายอาชานัย  จิตรดี

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  นาคกระแส

ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

นางสาวทรงพร  โคตรพันธ์

ศึกษานิเทศชำนาญการ

นางวีณา  ประดาสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางวาฤณี  บุญเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวทิพวรรณ  กระแสโท

ลูกจ้างชั่วคราว