สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

   (ก)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

   (ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

   (ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา

   (ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

   (จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

   (ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา

   (ช)  ปฏิบัติงานเลข่านุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้ันที่การศึกษา

   (ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางอมรรัตน์  ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง