สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 219 หมู่ 1

ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี

อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทร : 044-599-270  

แฟกซ์ : 044-599-232